تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

سامانه گسترده خرید جزوات و کتب الکترونیکی

مرکز خرید و دانلود و فروش مجموعه نمونه سوالات کنکور و امتحانی،کتاب الکترونیکی و رمان و طرح های تجاری . و سایر جزوات


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

کدام یک از مطالب زیر برایتان اهمیت بیشتری دارد؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

خرید برخی طرح های توجیهی مهم


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید برخی طرح های توجیهی مهم از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

بنابراين، بحث را به طور مييوقت قطييع مييي کنييم. ييياد گرفتيين واژه هييا خيلييي
لزم است، اما اين کار علم نيست. البته منظور ميين اييين نيسييت کييه چييون علييم نيسييت نبايييد
آن را ياد بدهيم. ما درباره ي اين که چه چيزي را بايد ييياد بييدهيم حييرف نمييي زنيييم؛ دربيياره
ي ايييين بحيييث ميييي کنييييم کيييه عليييم چيسيييت. ايييين کيييه بليييد باشييييم چطيييور سيييانتي گيييراد را بيييه
فارنهايت تبديل کنيم علم نيست. البته دانستنش خيلي لزم است، ولي دقيقا علم نيست.
براي صحبت کردن با همديگر بايد واژه داشته باشيم، کلمه بلد باشيييم و درسييت هييم همييين
دقيقييا چيسييت. در اييين « علم » و « استفاده از واژه » است. ولي خوب است بدانيم که فرق
صورت، مي فهميم که چه وقييت ابييزار علييم مثييل واژه هييا و کلمييه هييا را تييدريس مييي کنيييم و
چه وقت خود علم را ياد مي دهيم

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

 

 

خرید برخی طرح های توجیهی مهم
انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

چطييور اييين حييرف درسييت از آب درآمييد؟ او هيييچ وقييت بييه ميين نگفييت کييه بايييد حتمييا يييک
دانشمند بشوم. خودش که اصلً دانشمند نبود؛ يک تاجر بييود، مييدير فييروش در شييرکتي کييه
لبيياس هيياي يييک شييکل توليييد مييي کييرد. ولييي تييا دلتييان بخواهييد عاشييق علييم بييود و زييياد مييي
خواند. موقعي که خيلي کوچک بودم و هنوز در صندلي بچه غذا مي خوردم، بعييد از شييام
پدرم با من بازي مي کرد. او تعداد زيادي کاشي هاي ريزِ کييف حمييام آورده بييود. ميين آنهييا را
روي هم مي چيدم و اييين اجييازه را داشييتم کييه آخييري را فشييار بييدهم تييا بييبينم چطييوري همييه
چيييز فييرو مييي ريييزد. خُييب،، تييا اينجييا اوضيياع روبييه راه بييود

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا
انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه فروش انواعی از مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

حال که اين طور است، دلم مي خواهد برايتييان تعريييف کنييم کييه چطييور ييياد گرفتييم کييه علييم
چيست. چيزي را که برايتان تعريف مي کنم ممکن است کمي بچگانه به نظيير برسييد، چييون
آن را موقعي کييه بچييه بييودم ييياد گرفتييم و از همييان اول در خييونم بييود. شييايد فکيير کنيييد مييي
خواهم بهتان ياد بدهم که چطور درس بدهيد؛ من اصل و ابييدا چنييين قصييدي نييدارم. فقييط
مي خواهم با گفتن اينکه چطور آن را ياد گرفتم، به شما بگويم که علم چيست.

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک
انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

ُخ،ب، به نظر شما علم چيست؟ عقل سييليم مييي گويييد کييه شييما معلييم هيياي علييوم جييواب اييين ًا جوابش را نمي دانيد، در همه ي کتيياب هيياي سؤال را خيلي خوب مي دانيد. اگر هم احيان راهنماي معل ِم کتاب هاي درسي درباره ي اييين مسييئله بييه انييدازه ي کييافي بحييث شييده اسييت. در اين صورت، من چه مي توانم بگويم؟ حال که اين طور است، دلم مي خواهد برايتييان تعريييف کنييم کييه چطييور ييياد گرفتييم کييه علييم چيست. چيزي را که برايتان تعريف مي کنم ممکن است کمي بچگانه به نظيير برسييد، چييون آن را موقعي کييه بچييه بييودم ييياد گرفتييم و از همييان اول در خييونم بييود. شييايد فکيير کنيييد مييي خواهم بهتان ياد بدهم که چطور درس بدهيد؛ من اصل و ابييدا چنييين قصييدي نييدارم. فقييط مي خواهم با گفتن اينکه چطور آن را ياد گرفتم، به شما بگويم که علم چيست

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

 

 

فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف
انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

خلاقيت ي طرح ضبك اي مغس: ايي ر شٍ ث تْريي ضي ثراي يبدگيري خػ غَب" فراگيري هطبلت درسي است .در ايي
ر شٍ ضوب هطبلت را هيخ اَ يًذ ثعذ از درك حقيقي آ بًْ نًبت ه نْ را ث زثبى خ دَتبى ثػ رَت مليذي يبدداضت هي م يٌذ
سپس ملوبت مليذي را ثر يٍ طرح ضجن اي هغس هي يًَسذ )در اٍقع ضًَت بّي خ دَ را ث ث تْريي ضنل هوني
سبزهب ذً يّ هي م يٌذ نًبت اغلي فرعي را هطخع هي م يٌذ(تب در دفعبت ثعذ ث جبي د ثٍبر خ اَ يً متبة، فقط ث طرح ضجن اي هراجع مرد ثٍب ديذى ملوبت مليذي ضًَت ضذ ثر يٍ طرح ضجن اي هغس، آ بًْ را خيلي سريع هر رٍ
م يٌذ. ايي ر شٍ درغذ ه فَقيت تحػيلي ضوب را تب حذ دٍ ثسيبر زيبدي افسايص هيذ ذّ درس خ اَ ذًى را ثسيبر آسبى هي
م ذٌ. ثبزد هطبلع را افسايص هيذ ذّ.

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

 

 

اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی
انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

خرید انواع طرح های توجیهی مربوط به کشاورزی


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید انواع طرح های توجیهی مربوط به کشاورزی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

ضي صحيح مطالع ،ٍچهار مسيت عمد زير را ب دوبال دارد:
1 - زهبى هطبلع را مب صّ هيذ ذّ.
2 - هيساى يبدگيري را افسايص هيذ ذّ.
3 -هذت گً ذْاري هطبلت در حبفظ را ط لَا يً تر هي م ذٌ.
4 - ثخبطر سپبري اطلاعبت را آسب تًر هي سبزد.
ثراي داضتي هطبلع اي فعبل پٍ يَب ضًَتي نًبت ه نْ درحيي خ اَ ذًى ضر رٍي است تبثراي هر رٍهطبلت،د ثٍبر متبة
را خً اَ ذً دٍر زهب يً م تَب ازر يٍ يبدداضت بْي خ دَهطبلت راهر رٍ مرد.
يبدداضت ثرداري، ثخطي ه نْ حسبس از هطبلع است م ثبيذ ث آى ت جَ يّ خبظ داضت . چ ىَ ه فَقيت ضوب را تب
حذ دٍي زيبد تضويي خ اَ ذّ مرد هذت زهبى لازم ثراي يبدگيري را مب صّ خ اَ ذّ داد . خ اَ ذًى ثذ ىٍ يبدداضت ثرداري
يل علت ه نْ فراه ضَي است

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

 

 

خرید انواع طرح های توجیهی مربوط به کشاورزی
انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

خرید سوالاتی مربوط به ازمون استخدامی


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید سوالاتی مربوط به ازمون استخدامی  از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

امور کتابخانه، چه بسا ديده ايم حتي
زماني که تنها متخصص امور اطلاع رساني
و کتابداري يک دانشگاه- که عهد هدار و
مسئول اداره کتابخان ههاي آن بوده- بدون
دليلي توسط مسئولان دانشگاه برکنار
مي شود و فردي کاملاً ناآشنا و بدون اطلاع
از اين فن به جايش گذاشته مي شود. اصلاً
آب از آب تکان نمي خورد

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

 

 

خرید سوالاتی مربوط به ازمون استخدامی
انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

قیمت های انواعی از طرح های توجیهی برای کشاوری


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت های انواعی از طرح های توجیهی برای کشاوری از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

هنوز هم یکی از وظایف مهم دانشجویان مطالعه کردن کتابهای درسی است و به نظر نمی رسد به این زودی از اهمیت آن کاسته شود. بنابر این وقتی دانش و مهارت های مطالعه کردن ارتقاء یابد می توان انتظار داشت نتایج تحصیلی دلخواه دانشجویان راحت تر و در زمان کوتاه تری بدست آید . هر چند ، اگر در مراحل آغازین کسب مهارت های مطالعه هستید )همت بلند باید ، که مردان و زنان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند( . این مطالب را چهار چوبی بدانید که مسیر اقدامات شما را برای کسب دانش و مهارت های الزم روشن می سازد . فراموش نکنید همکاران روانشناس ما در مرکز مشاوره دانشگاه همیشه در کنار شما هستند. مطالعه یک کتاب درسی

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

 

 

قیمت های انواعی از طرح های توجیهی برای کشاوری
انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

خرید مقالاتی پژوهشی در گرایش های مختلف


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید مقالاتی پژوهشی در گرایش های مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

هنوز هم یکی از وظایف مهم دانشجویان مطالعه کردن کتابهای درسی است و به نظر نمی رسد به این زودی از اهمیت آن کاسته شود. بنابر این وقتی دانش و مهارت های مطالعه کردن ارتقاء یابد می توان انتظار داشت نتایج تحصیلی دلخواه دانشجویان راحت تر و در زمان کوتاه تری بدست آید . هر چند ، اگر در مراحل آغازین کسب مهارت های مطالعه هستید )همت بلند باید ، که مردان و زنان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند( . این مطالب را چهار چوبی بدانید که مسیر اقدامات شما را برای کسب دانش و مهارت های الزم روشن می سازد . فراموش نکنید همکاران روانشناس ما در مرکز مشاوره دانشگاه همیشه در کنار شما هستند. مطالعه یک کتاب درسی

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

خرید مقالاتی پژوهشی در گرایش های مختلف
انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

ضي صحيح مطالع ،ٍچهار مسيت عمد زير را ب دوبال دارد:
-1 زهبى هطبلع را مب صّ هيذ ذّ.
-2 هيساى يبدگيري را افسايص هيذ ذّ.
-3 هذت گً ذْاري هطبلت در حبفظ را ط لَا يً تر هي م ذٌ.
-4 ثخبطر سپبري اطلاعبت را آسب تًر هي سبزد.
ثراي داضتي هطبلع اي فعبل پٍ يَب ضًَتي نًبت ه نْ درحيي خ اَ ذًى ضر رٍي است تبثراي هر رٍهطبلت،د ثٍبر متبة
را خً اَ ذً دٍر زهب يً م تَب ازر يٍ يبدداضت بْي خ دَهطبلت راهر رٍ مرد.
يبدداضت ثرداري، ثخطي ه نْ حسبس از هطبلع است م ثبيذ ث آى ت جَ يّ خبظ داضت . چ ىَ ه فَقيت ضوب را تب
حذ دٍي زيبد تضويي خ اَ ذّ مرد هذت زهبى لازم ثراي يبدگيري را مب صّ خ اَ ذّ داد . خ اَ ذًى ثذ ىٍ يبدداضت ثرداري
يل علت ه نْ فراه ضَي است.
ضص ريش مطالع :ٍ
خ اَ ذًى ثذ ىٍ ضًَتي -خط مطيذى

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی
انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

قیمت برای خرید کتاب های مربوط به داستان کوتاه


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت برای خرید کتاب های مربوط به داستان کوتاه از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

ثبرّب ضٌيذُ اين مِ داًص آهَز يب داًطجَيي هي گَيذ: )) ديگرحبل ٍ حَغلِ خَاًذى ايي متبة را ًذارم ((يب ))آًقذرازايي متبة خستِ ضذُ ام مِ قبثل گفتي ًيست((ٍيب ))ّرچقذرهيخَاًن هثل ايٌنِ موتريبد هي گيرين((ٍيب ))10 ثبر م خَاًذم ٍ تنرار مردم ٍلي ثبزّن يبد ًگرفت((ثِ راستي هطنل چيست؟ آيب ثراي يبدگيري درس ٍاقعب" ثبيذ 10 ثبر متبة را خَاًذ ؟ آيب ثبيذ درٍس خَد را پطت سرّن هرٍرمرد؟ٍآيب ثبيذدّْب ثبر درس راتنرارمردتب يبدگرفت ؟ هطوئٌب " اگر چٌيي ثبضذ، هطبلعِ مبري سخت ٍ طبقت فرسب است. اهب ٍاقعيت چيسي ديگر است. ٍاقعيت آى است مِ ايي گرٍُ از فراگيراى، رٍش غحيح هطبلعِ را ًوي داًٌذ ٍ هتبسفبًِ در هذرسِ ٍ داًطگبُ ّن چيسي راجع ثِ چگًَِ درس خَاًذى ًوي آهَزًذ. يبدگيري ٍ هطبلعِ، راثطِ اي تٌگبتٌگ ٍ هستقين ثب ينذيگر دارًذ، تب جبيي مِ هي تَاى ايي دٍ را الزم ٍ هلسٍم ينذيگر داًست. ثراي ايًنِ هيساى يبدگيري افسايص يبثذ ثبيذ قجل از ّرچيس هطبلعِ اي فعبل ٍ پَيب داضت.

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

قیمت برای خرید کتاب های مربوط به داستان کوتاه
انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

مرکز فروش انواعی از جزوات مربوط به دانشگاه


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه مرکز فروش انواعی از جزوات مربوط به دانشگاه در رشته های مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.


گرو ههاي مرجع چون نويسندگان، علما،صاحبنظران و تمام کساني که مي توانند
نقش هدايت جمعي را در جامعه در زمينه مطالعه برعهده بگيرند، بايد از کانا لهايسان هاي به مخاطبين، اطلاعات لازمرا برسانند. علاوه بر اين مردم نمي دانندکه چگونه بخوانند و چه بخوانند. تقويترسانه ها، در نهايت به بهبود وضعيتنابسامان مطالعه در کشور مي انجامد

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

مرکز فروش انواعی از جزوات مربوط به دانشگاه
انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

خریداری انواع سوالاتی از قبیل استخدامی


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خریداری انواع سوالاتی از قبیل استخدامی در رشته های مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

مطالعه يکي از بهترينابزارهاي تعليم و تربيتمدرن است که يک کتاب درروح فرد م يگذارد از آثارديگر رسان هها عمي قترو ريش هدارتر م يباشد وگاهي شخصيت فرد رادگرگون م يکند و جاي بسيخوشحالي است که با وجودهمه جانبه وسايل ارتباطجمعي کتاب هنوز جايگاهويژ هاي در دنياي امروز دارد

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

خریداری انواع سوالاتی از قبیل استخدامی
انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

خریداری کردن از هنرجو برای کتاب تکنولوژی


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خریداری کردن از هنرجو برای کتاب تکنولوژی در رشته های مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.


گرو ههاي مرجع چون نويسندگان، علما،صاحبنظران و تمام کساني که مي توانند
نقش هدايت جمعي را در جامعه در زمينه مطالعه برعهده بگيرند، بايد از کانا لهايسان هاي به مخاطبين، اطلاعات لازمرا برسانند. علاوه بر اين مردم نمي دانندکه چگونه بخوانند و چه بخوانند. تقويترسانه ها، در نهايت به بهبود وضعيتنابسامان مطالعه در کشور مي انجامد

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

خریداری کردن از هنرجو برای کتاب تکنولوژی
انتشار : ۷ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهم

خریداری سوالاتی از قبیل ازمون استخدامی منابع طبیعی کشور


برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خریداری سوالاتی از قبیل ازمون استخدامی منابع طبیعی کشور از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.


گرو ههاي مرجع چون نويسندگان، علما،صاحبنظران و تمام کساني که مي توانند
نقش هدايت جمعي را در جامعه در زمينه مطالعه برعهده بگيرند، بايد از کانا لهايسان هاي به مخاطبين، اطلاعات لازمرا برسانند. علاوه بر اين مردم نمي دانندکه چگونه بخوانند و چه بخوانند. تقويترسانه ها، در نهايت به بهبود وضعيتنابسامان مطالعه در کشور مي انجامد

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

خریداری سوالاتی از قبیل ازمون استخدامی منابع طبیعی کشور
انتشار : ۷ مرداد ۱۳۹۸

برچسب های مهممطالب تصادفی

  • خرید برخی طرح های توجیهی مهم
  • قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا
  • مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک
  • فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف
  • اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

دفترفروش و نمایندگی قزوین:خیابان نوروزیان-جنب پارک هشت بهشت-کوچه صولت-پلاک 7

طیفی از محصولات ناشرین برای نیازمندی های عمومی و تخصصی دانشجویان و عموم جامعه