تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

سامانه گسترده خرید جزوات و کتب الکترونیکی

مرکز خرید و دانلود و فروش مجموعه نمونه سوالات کنکور و امتحانی،کتاب الکترونیکی و رمان و طرح های تجاری . و سایر جزوات


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

کدام یک از مطالب زیر برایتان اهمیت بیشتری دارد؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha
قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا

قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. چطييور اييين حييرف درسييت از آب درآمييد؟ او هيييچ وقييت بييه ميين نگفييت کييه بايييد حتمييا يييکدانشمند بشوم. خودش که اصلً دانشمند نبود؛ يک تاجر بييود، مييدير فييروش در شييرکتي کييهلبيياس هيياي يييک ...

اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. خلاقيت ي طرح ضبك اي مغس: ايي ر شٍ ث تْريي ضي ثراي يبدگيري خػ غَب" فراگيري هطبلت درسي است .در ايير شٍ ضوب هطبلت را هيخ اَ يًذ ثعذ از درك حقيقي آ بًْ نًبت ه نْ را ث زثبى خ دَتبى ثػ رَت مليذي يبدداضت هي م يٌذسپس ملوبت ...

قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی

قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت انواعی از کتاب های علمی و تخصصی از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. ضي صحيح مطالع ،ٍچهار مسيت عمد زير را ب دوبال دارد:-1 زهبى هطبلع را مب صّ هيذ ذّ.-2 هيساى يبدگيري را افسايص هيذ ذّ.-3 هذت گً ذْاري هطبلت در حبفظ را ط لَا يً تر هي م ذٌ.-4 ثخبطر سپبري اطلاعبت را آسب تًر هي ...

قیمت برای خرید کتاب های مربوط به داستان کوتاه

قیمت برای خرید کتاب های مربوط به داستان کوتاه

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت برای خرید کتاب های مربوط به داستان کوتاه از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. ثبرّب ضٌيذُ اين مِ داًص آهَز يب داًطجَيي هي گَيذ: )) ديگرحبل ٍ حَغلِ خَاًذى ايي متبة را ًذارم ((يب ))آًقذرازايي متبة خستِ ضذُ ام مِ قبثل گفتي ًيست((ٍيب ))ّرچقذرهيخَاًن هثل ايٌنِ موتريبد هي ...

خریداری کردن از هنرجو برای کتاب تکنولوژی

خریداری کردن از هنرجو برای کتاب تکنولوژی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خریداری کردن از هنرجو برای کتاب تکنولوژی در رشته های مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. گرو ههاي مرجع چون نويسندگان، علما،صاحبنظران و تمام کساني که مي توانندنقش هدايت جمعي را در جامعه در زمينه مطالعه برعهده بگيرند، بايد از کانا لهايسان هاي به مخاطبين، اطلاعات لازمرا ...

فروش برخی از  کتاب های ورزشی در  رشته های مختلف

فروش برخی از کتاب های ورزشی در رشته های مختلف

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه فروش برخی از کتاب های ورزشی در رشته های مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. گرو ههاي مرجع چون نويسندگان، علما،صاحبنظران و تمام کساني که مي توانندنقش هدايت جمعي را در جامعه در زمينه مطالعه برعهده بگيرند، بايد از کانا لهايسان هاي به مخاطبين، اطلاعات لازمرا برسانند. ...

فروش انواع کتاب های علمی در فروشگاه بزرگ ما

فروش انواع کتاب های علمی در فروشگاه بزرگ ما

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعی فروش انواع کتاب های علمی در فروشگاه بزرگ ما در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. نقش کتابداران و کتابخان ههااز نظر ايفلا (مؤسسه بي نالمللي انجمن هاو مؤسسات كتابداري)، كتابخانه عمومي ،پديده گسترده جهاني است و در جوامع وفرهنگ هاي مختلف و در ...

سفارش خرید انواع کتاب های موفقیت

سفارش خرید انواع کتاب های موفقیت

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه سفارش خرید انواع کتاب های موفقیت در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. کتابخانه هاي عموم ي اگر جايگاه واقعي خود را بيابند و امکاناتلازم و گستردگي متناسب با رشد جمعيت را ب هدست آورند، جامعهمخاطب آنها از حيث تاريخي و اجتماعي در مکاني از بلوغ ...

خرید کتاب های علمی و اموزشی مجازی

خرید کتاب های علمی و اموزشی مجازی

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید کتاب های علمی و اموزشی مجازی در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. همين که آمار دقيق از ميزانمطالعه مردم موجود نيست، خود نشانياز مهجوريت کتاب و کتابخواني در جامعهما مي باشد. در ريش هيابي اين معضل بايداز کودکي شروع کنيم. اولين نهادي ...

خرید اینترنتی فوری انواع کتاب

خرید اینترنتی فوری انواع کتاب

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید اینترنتی فوری انواع کتاب  در زمینه های مختلف در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید. قصه گويي مي تواند وسيل هاي براي خلقلحظات لذت بخش باشد و هم كودكرا در بخشي از ميراث ادبي سرزمينشسهيم كند. داستان خواني يكي ديگر ازروش هايي است كه كودكان را قبل از ورودبه ...

خریداری  انواع جزوات فارسی

خریداری انواع جزوات فارسی

برای اطلاع از قیمت و همچنین خریداری انواع جزوات فارسی در زمینه ای مختلف از محصولات فایلی استفاده نمایید. مقدمهداشتن علم و آگاهي به خود و محيط اطراف خويش از ويژگ يهاي مهم انساني است كهاو را از ساير موجودات اطراف خويش جدا مي كند. تا آنجا كه خود را در ميان آنها غريبه وبيگانه مي يابد. اهميت اين صفت به حدي است كه بسياري از انسان شناسان ...

دانلود سریع و عالی انواع کتاب های راز موفقیت

دانلود سریع و عالی انواع کتاب های راز موفقیت

کتاب های راز موفقیت،از جمله کتاب هایی هستن که از نظر علمی و پژوهشی کمکی شایانی به راز موفقیت کرده اند،برای دانلود سریع و عالی،فرصت را از دست ندهید این کتاب نتیجه پانزده سال تحقیق، آموزش و تجربه شخصی در مورد موضوعی گسترده مانند میلیونرهایی است که خود پول خود را به دست آورده اند. صفحات زیر شامل ایده های کلیدی و استراتژی هایی است که ...مطالب تصادفی

  • خرید برخی طرح های توجیهی مهم
  • قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا
  • مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک
  • فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف
  • اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

دفترفروش و نمایندگی قزوین:خیابان نوروزیان-جنب پارک هشت بهشت-کوچه صولت-پلاک 7

طیفی از محصولات ناشرین برای نیازمندی های عمومی و تخصصی دانشجویان و عموم جامعه