تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

سامانه گسترده خرید جزوات و کتب الکترونیکی

مرکز خرید و دانلود و فروش مجموعه نمونه سوالات کنکور و امتحانی،کتاب الکترونیکی و رمان و طرح های تجاری . و سایر جزوات


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

کدام یک از مطالب زیر برایتان اهمیت بیشتری دارد؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا


قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

چطييور اييين حييرف درسييت از آب درآمييد؟ او هيييچ وقييت بييه ميين نگفييت کييه بايييد حتمييا يييک
دانشمند بشوم. خودش که اصلً دانشمند نبود؛ يک تاجر بييود، مييدير فييروش در شييرکتي کييه
لبيياس هيياي يييک شييکل توليييد مييي کييرد. ولييي تييا دلتييان بخواهييد عاشييق علييم بييود و زييياد مييي
خواند. موقعي که خيلي کوچک بودم و هنوز در صندلي بچه غذا مي خوردم، بعييد از شييام
پدرم با من بازي مي کرد. او تعداد زيادي کاشي هاي ريزِ کييف حمييام آورده بييود. ميين آنهييا را
روي هم مي چيدم و اييين اجييازه را داشييتم کييه آخييري را فشييار بييدهم تييا بييبينم چطييوري همييه
چيييز فييرو مييي ريييزد. خُييب،، تييا اينجييا اوضيياع روبييه راه بييود

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

  انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 193

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • خرید برخی طرح های توجیهی مهم
  • قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا
  • مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک
  • فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف
  • اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

دفترفروش و نمایندگی قزوین:خیابان نوروزیان-جنب پارک هشت بهشت-کوچه صولت-پلاک 7

طیفی از محصولات ناشرین برای نیازمندی های عمومی و تخصصی دانشجویان و عموم جامعه