تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

سامانه گسترده خرید جزوات و کتب الکترونیکی

مرکز خرید و دانلود و فروش مجموعه نمونه سوالات کنکور و امتحانی،کتاب الکترونیکی و رمان و طرح های تجاری . و سایر جزوات


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

کدام یک از مطالب زیر برایتان اهمیت بیشتری دارد؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

خرید برخی طرح های توجیهی مهم


خرید برخی طرح های توجیهی مهم

برای اطلاع از قیمت و همچنین اطلاع از اطلاعیه خرید برخی طرح های توجیهی مهم از محصولات فایلی فروشگاه ما استفاده نمایید.

بنابراين، بحث را به طور مييوقت قطييع مييي کنييم. ييياد گرفتيين واژه هييا خيلييي
لزم است، اما اين کار علم نيست. البته منظور ميين اييين نيسييت کييه چييون علييم نيسييت نبايييد
آن را ياد بدهيم. ما درباره ي اين که چه چيزي را بايد ييياد بييدهيم حييرف نمييي زنيييم؛ دربيياره
ي ايييين بحيييث ميييي کنييييم کيييه عليييم چيسيييت. ايييين کيييه بليييد باشييييم چطيييور سيييانتي گيييراد را بيييه
فارنهايت تبديل کنيم علم نيست. البته دانستنش خيلي لزم است، ولي دقيقا علم نيست.
براي صحبت کردن با همديگر بايد واژه داشته باشيم، کلمه بلد باشيييم و درسييت هييم همييين
دقيقييا چيسييت. در اييين « علم » و « استفاده از واژه » است. ولي خوب است بدانيم که فرق
صورت، مي فهميم که چه وقييت ابييزار علييم مثييل واژه هييا و کلمييه هييا را تييدريس مييي کنيييم و
چه وقت خود علم را ياد مي دهيم

جهت خرید و مطالعه فایل های موجود با قیمت مناسب از بخش محصولات سایت فایل مورد نظر را انتخاب و استفاده نمایید

 

 

  انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 251

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • خرید برخی طرح های توجیهی مهم
  • قیمت برخی از کتاب های جیبی حغرافیا
  • مرکز خرید انواع مختلف سوالات بانک
  • فروش انواعی از مقالات در زمینه های مختلف
  • اطلاع از قیمت خرید کتاب علمی

دفترفروش و نمایندگی قزوین:خیابان نوروزیان-جنب پارک هشت بهشت-کوچه صولت-پلاک 7

طیفی از محصولات ناشرین برای نیازمندی های عمومی و تخصصی دانشجویان و عموم جامعه